Privacy statement

Communicatie Platform Gorinchem is een kennisplatform voor communicatieprofessionals die wonen/werken in de regio ‘groot’ Gorinchem. Het doel van Communicatie Platform Gorinchem is om themabijeenkomsten te organiseren voor zijn leden en geïnteresseerden. Dit zorgt ervoor dat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld. Verder brengen de bijeenkomsten de leden bij elkaar, waardoor een netwerkgelegenheid ontstaat. Om deze bijeenkomsten te kunnen organiseren en de leden met elkaar in contact te brengen verzamelt en publiceert Communicatie Platform Gorinchem persoonlijke gegevens van zijn leden. In geval er introducees aanwezig zijn bij de bijeenkomsten, dan worden hun persoonlijke gegevens verwerkt om deelname te bevestigen en op te volgen. Tevens worden de gegevens desgewenst gebruikt om geïnteresseerden op de hoogte te houden van toekomstige bijeenkomsten.

Soort gegevens

Communicatie Platform Gorinchem verwerkt jouw (roep)naam, titel, bedrijfsnaam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto, geboortedatum en links naar jouw sociale mediakanalen. Verder worden foto’s en video-opnamen van bijeenkomsten gemaakt en gepubliceerd. Aan-/afmeldingen voor bijeenkomsten worden bijgehouden en gebruikt om deelnemerslijsten samen te stellen en na afloop een enquete te sturen.Daarnaast verwerkt Communicatie Platform Gorinchem jouw (bedrijfsmatige) betaalgegevens, waaronder IBAN en handtekening ten behoeve van de financiële administratie en (automatische) incasso van de contributie.

Doelen van de verwerking

Communicatie Platform Gorinchem gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen: publiceren van een algemeen toegankelijke en voor leden (login) toegankelijke ledenlijst op de website van Communicatie Platform Gorinchem.Voeren van een financiële administratie met betrekking tot de verschuldigde contributie. Het informeren over bijeenkomsten, nieuwtjes en veranderingen in de organisatie.

Wie hebben inzage in jouw gegevens?

Leden kunnen via de persoonlijke inlogcode op de website van Communicatie Platform Gorinchem toegang krijgen tot de ledenlijst. Zo kunnen zij elkaar makkelijk vinden. Niet-leden/geïnteresseerden en willekeurige bezoekers van de website van Communicatie Platform Gorinchem hebben inzage in een beknopte versie van de ledenlijst. Leden van het bestuur en de programmacommissie hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens van leden te beheren en aan te passen. Leden van het bestuur en de programmacommissie hebben de mogelijkheid om e-mails te versturen vanuit de website om onder andere leden en geïnteresseerden uit te nodigen voor bijeenkomsten en daar opvolging aan te geven en om de leden te informeren over relevante zaken met betrekking tot Communicatie Platform Gorinchem. Alle leden hebben te allen tijde (via de inlog op de website van Communicatie Platform Gorinchem) de mogelijkheid om hun eigen gegevens te beheren en waar en wanneer nodig aan te passen of te verwijderen, danwel niet in te vullen.

Bewaartermijnen

Leden: de gegevens worden opgeslagen zolang een lid actief is. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens uit het ledenbestand verwijderd en niet langer bewaard.

Privacymaatregelen

Communicatie Platform Gorinchem beschermt de privacy van haar leden en geïnteresseerden door: de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen adequaat te beveiligen, leden en geïnteresseerden actief te laten instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens, bestuursleden en leden van de programmacommissie een verwerkersovereenkomst te laten ondertekenen,  verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de gegeven toestemming, de van toepassing zijnde wettelijke grondslag(en) en voor de vastgestelde doelen van Communicatie Platform Gorinchem.

Datalek

In geval zich op welke manier dan ook een datalek voordoet van persoonsgegevens die door leden en/of geïnteresseerden aan Communicatie Platform Gorinchem zijn verstrekt, meldt Communicatie Platform Gorinchem dit conform de in de AVG gestelde termijn aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De betreffende leden en geïnteresseerden worden door Communicatie Platform Gorinchem op de hoogte gebracht in geval hun persoonsgegevens ‘gelekt’ zijn.

Privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Contactgegevens

Communicatie Platform Gorinchem
Kapitein 7, 4208 AD Gorinchem
info@cpgorinchem.nl
06-44850277

Dit privacystatement is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.